Konsultacja lekarza psychiatry online

jest możliwa dzięki nowym regulacjom prawnym. Obecnie prawo dopuszcza możliwość badania, diagnozowania i terapii z wykorzystaniem nowych technologii*

Psychiatra online, e-wizyta

Traktując medycynę, w szczególności psychiatrię jako sztukę, nie podejmuję się przyjmowania i prowadzenia terapii nowych pacjentów wyłącznie w formie online. Ten rodzaj usługi, wizyty na odległość, rezerwuję wyłącznie dla pacjentów którzy od lat pozostają pod moją opieką.

  • Pacjenci w formie stabilnej remisji, wymagający porady, interpretacji wykonanych badań, powtórzenia psychofarmakologii.
  • Pacjenci z diagnozą potwierdzoną wieloletnią obserwacją, z ustalonym planem terapeutycznym.
  • Pacjenci, którzy z przyczyn losowych nie mogą dotrzeć na wizytę a pozostają pod moją stałą opieką od lat.

Te grupy mogą skorzystać z możliwości konsultacji online.

Szczegóły wizyty proponuję ustalić telefonicznie: +48 781615050

Koszt wizyty online to 150 PLN (czas do 45 minut kontaktu)

Numer konta bankowego: 12 2530 0008 2057 1032 1803 0001 Prywatna Praktyka Lekarska lek. med. Tomasz Woźniak

Wizyta online lekarza psychiatry

  • umożliwia prostą ocenę stanu zdrowia, w tym ocenę stanu psychicznego pacjenta. Należy mieć świadomość, że ocena taka podlega ograniczeniom i nie ma tak dużej wartości diagnostycznej jak badanie w bezpośrednim kontakcie
  • wydanie zaleceń dalszego leczenia, przedłużenie dotychczasowego leczenia, drobne optymalizacje np. regulacja dawek przyjmowanych leków
  • w trakcie takiej wizyty możliwe jest wydanie e-recepty

W każdym przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i/lub wątpliwości co do możliwości zdalnej oceny stanu psychicznego, zastrzegam sobie prawo do odmowy diagnozy i wydania zaleceń online. Sytuacje te z reguły powodują zalecenia:

  • Konieczności osobistego spotkania, bezpośredniego badania
  • Natychmiastowego zalecenia zgłoszenia się do Szpitala
  • Wezwania Pogotowia Ratunkowego

Wizyta online – czego nie uzyskasz bez osobistego kontaktu i badania

Orzeczenie o stanie zdrowia – Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie pozwala na popełnienie przez lekarza orzeczenia o stanie zdrowia tylko na podstawie badania i rozmowy przeprowadzonych na odległość, przesłanej mu dokumentacji medycznej, ewentualnie opinii innego lekarza.

Zwolnienie lekarskie czyli zaświadczenie o niezdolności do pracy, ZLA

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie orzekania o niezdolności do pracy przewiduje się wydanie przez lekarza orzecznika orzeczenia na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie (Dz.U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2711 z późn. zm.). Tutaj muszę dodać, że jako lekarz psychiatra posiadam uprawnienia do wystawienia tzw. zwolnienia lekarskiego wstecznego. Wcześniejszy kontakt w formie wizyty online jest dla mnie informacją o pogorszeniu stanu psychicznego pacjenta. Może to być znaczące w ewentualnym wystawieniu zaświadczenia o niezdolności do pracy w późniejszym terminie, w trakcie kolejnej wizyty w której mam możliwość osobistego zbadania pacjenta.

Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinia lub skierowanie do innego lekarza, lub psychologa albo podmiotu leczniczego np. skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego lub Ośrodka Leczenia Uzależnień

art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr. 231, poz. 1375 z późn. zm.). Stanowi on, że ww dokumenty lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby.

*Na dzień dzisiejszy podstawowym aktem prawa regulującym kwestie telemedycyny jest ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Pierwotnie uchwalona została 5 grudnia 1996 roku, następnie wielokrotnie nowelizowana, a w 2014 roku w art. 42 dodano ustęp 2 o brzmieniu: „Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej”.